Podkład olejny do drewna Minwax Pre-Stain Wood Conditioner

50,00 96,00  z VAT

Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner wnika w słoje drewna, aby ułatwić równomierne przyjęcie bejcy na bazie oleju.

Opis

Podkład olejny do drewna Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner

To łatwy w użyciu, doskonały, wysokiej klasy produkt prosto z USA!

Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner wnika w słoje drewna, aby ułatwić równomierne przyjęcie bejcy na bazie oleju.

  • Specjalnie zaprojektowany do stosowania przed bejcowaniem, aby zapobiec powstawaniu smug i plam oraz zapewnić piękną, równomierną bejcę.
  • Szybko schnie w ciągu 15 minut, aby zminimalizować czas realizacji projektu.
  • Może być stosowany na każdym drewnie, ale jest szczególnie potrzebny podczas pracy z miękkim lub porowatym drewnem, takim jak sosna, olcha, brzoza i klon.
  • Wyrównuje wchłanianie bejc na bazie oleju

Wskazówki dotyczące stosowania

Ostrzeżenie dotyczące przygotowania:
Usuwanie starej farby poprzez szlifowanie, skrobanie lub w inny sposób może generować pył lub opary zawierające ołów. Narażenie na pył lub opary ołowiu może spowodować uszkodzenie mózgu lub inne niekorzystne skutki zdrowotne, zwłaszcza u dzieci lub kobiet w ciąży. Kontrolowanie narażenia na działanie ołowiu lub innych niebezpiecznych substancji wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak odpowiednio dopasowany respirator (zatwierdzony przez NIOSH) oraz właściwego zabezpieczenia i oczyszczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Krajowego Centrum Informacji o Ołowiu pod numer 1-800-424-LEAD (w USA) lub skontaktuj się z lokalnym organem ds. zdrowia.

KROKI PRZYGOTOWANIA
1. Zacznij od gołego/zdartego drewna, które jest czyste i suche.
2. Przeszlifuj papierem ściernym o ziarnistości #220 w kierunku słojów drewna i usuń pył szlifierski.
3. Pre-Stain Wood Conditioner może być nakładany na każde drewno, ale jest szczególnie niezbędny podczas pracy z miękkim lub porowatym drewnem, takim jak sosna, jodła, olcha, osika, brzoza i klon.

KROKI APLIKACJI
1. Pre-Stain Wood Conditioner należy dobrze wymieszać przed i w trakcie aplikacji.
2. Nie rozcieńczać.
3. Nakładać pędzlem lub szmatką zgodnie z kierunkiem słojów drewna.
4. Pozostawić produkt do wniknięcia na 5 do 15 minut.
5. Zetrzyj nadmiar odżywki czystą, suchą szmatką.
6. Nałożyć bejcę w ciągu 2 godzin od nałożenia Pre-Stain Wood Conditioner.
7. Zakończ projekt, nakładając bezbarwny lakier ochronny.

Uwaga
Minwax® Pre-Stain Wood Conditioner nie jest zalecany do stosowania z bejcami wodnymi. Jako podkład dla bejc wodnych używaj Minwax® Water Based Pre-Stain Wood Conditoner.


Stosowane narzędzia: Pędzel lub ściereczka.
Ponowne malowanie: Na pewno po 15 minutach, ale nie dłużej niż po 2 godzinach.
Czas schnięcia: 15 minut.
Oczyszczanie: Terpentyna lub rozcieńczalnik zastosowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Pokrycie 14 metrów kwadratowych na litr.
Ilość pokryć: Standardowo 1.


Rekomendowane zastosowanie:
 Wszystkie drewna twarde i miękkie przed zastosowaniem bejcy.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Szmaty, wełna stalowa, inne odpady nasączone tym produktem oraz pozostałości po szlifowaniu mogą ulec samozapłonowi, jeśli zostaną niewłaściwie usunięte. Natychmiast umieścić szmaty, wełnę stalową, inne odpady nasączone tym produktem i pozostałości po szlifowaniu w szczelnym, wypełnionym wodą, metalowym pojemniku. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami przeciwpożarowymi. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: ZAWIERA WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE. Zawartość jest łatwopalna. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. OPARY SZKODLIWE. Używać tylko przy odpowiedniej wentylacji. Aby uniknąć nadmiernego narażenia, należy otworzyć okna i drzwi lub użyć innych środków w celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza podczas aplikacji i suszenia. Jeśli wystąpi łzawienie oczu, bóle głowy lub zawroty głowy, należy zwiększyć ilość świeżego powietrza lub nosić ochronę dróg oddechowych (zatwierdzoną przez NIOSH) lub opuścić obszar. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Umyć ręce po użyciu. Przechowywać pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany. Nie przelewać zawartości do innych pojemników w celu przechowywania. PIERWSZA POMOC: W przypadku kontaktu z oczami przemywać dokładnie dużą ilością wody przez 15 minut i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku trudności z oddychaniem zapewnić dostęp świeżego powietrza i wezwać lekarza. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać Centrum Kontroli Zatruć, szpitalny oddział ratunkowy lub lekarza. OPÓŹNIONE SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO NADMIERNEGO NARAŻENIA. Zawiera rozpuszczalniki, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie mózgu i układu nerwowego. Umyślne niewłaściwe użycie poprzez celowe skoncentrowanie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne, o których stan Kalifornia wie, że powodują raka i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. NIE PRZYJMOWAĆ WEWNĘTRZNIE. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI. ZGODNY Z ASTM D-4236. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdrowia, należy skontaktować się z lekarzem.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych