Minwax Helmsman Teak Oil, Olej Ochronny do Drewna Zewnętrznego – Wysoka Odporność i Ochrona

101,00  z VAT

Helmsman® Teak Oil chroni gęste drewno i uwydatnia słoje drewna, wnikając w pory drewna, przywracając mu naturalne ciepło i bogactwo.

Opis

Olej ochronny do drewna odporny na zewnątrz Minwax® Helmsman® Teak Oil

To łatwy w użyciu, doskonały, wysokiej klasy produkt prosto z USA!

Helmsman® Teak Oil chroni gęste drewno i uwydatnia słoje drewna, wnikając w pory drewna, przywracając mu naturalne ciepło i bogactwo.

  • Stosuj okresowo, aby odświeżyć gęste drewno i pomóc chronić je przed promieniami UV.
  • Olej Helmsman® Teak jest zalecany do zewnętrznych i wewnętrznych mebli drewnianych oraz powierzchni morskich powyżej linii wodnej.
  • Przywraca naturalne ciepło i bogactwo drewna

Wskazówki dotyczące stosowania

Ostrzeżenie dotyczące przygotowania:
Usuwanie starej farby poprzez szlifowanie, skrobanie lub w inny sposób może generować pył lub opary zawierające ołów. Narażenie na pył lub opary ołowiu może spowodować uszkodzenie mózgu lub inne niekorzystne skutki zdrowotne, zwłaszcza u dzieci lub kobiet w ciąży. Kontrolowanie narażenia na działanie ołowiu lub innych niebezpiecznych substancji wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak odpowiednio dopasowany respirator (zatwierdzony przez NIOSH) oraz właściwego zabezpieczenia i oczyszczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń do Krajowego Centrum Informacji o Ołowiu pod numer 1-800-424-LEAD (w USA) lub skontaktuj się z lokalnym organem ds. zdrowia.

PRZYGOTOWANIE
1. Powierzchnia musi być sucha i wolna od starych powłok, takich jak lakier, farba, politura, wosk, tłuszcz, brud i wilgoć podpowierzchniowa.
2. W razie potrzeby przeszlifować, aby uzyskać gładką, jednolitą powierzchnię.

APLIKACJA
1. Lekko wstrząsać pojemnikiem przez 15-20 sekund.
2. Nanieść pędzlem lub chusteczką obfitą ilość Helmsman® Teak Oil.
3. Pozostawić Helmsman® Teak Oil do wniknięcia w drewno na 5 – 10 minut. Nie wycieraj nadmiaru.
4. Nałożyć drugą warstwę i pozostawić na kolejne 15 – 20 minut (nie pozostawiać produktu na drewnie dłużej niż 30 minut).
5. Wytrzeć powierzchnię do sucha.
6. Gotowy do użycia po 6 – 8 godzinach.

Stosowane narzędzia: Pędzel lub szmatka.
Czas schnięcia:  6-8 godzin.
Oczyszczanie: Terpentyna lub rozcieńczalnik zastosowany zgodnie
z zaleceniami producenta.
Pokrycie: 11 – 14 metrów kwadratowych na litr.

 

Rekomendowane zastosowanie: Drewno domowe i ogrodowe oraz do drewna morskiego utrzymywanego powyżej powierzchni wody.
Przechowywanie: Temperatura pokojowa.
Konserwacja: 
Okresowo ponownie nakładaj Minwax® Helmsman® Teak Oil na suche, zużyte drewno w celu przywrócenia pięknego wykończenia.

Uwaga: Czas schnięcia oparty jest na dobrej wentylacji, temperaturze 25 C i 50% wilgotności. Niższa temperatura, wyższa wilgotność, brak ruchu powietrza lub stosowanie grubych warstw wydłuża czas schnięcia.

Uwaga: Nie do zastosowania na zewnątrz pokładów, poniżej linii wodnej i podłóg domowych.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Szmaty, wełna stalowa, inne odpady nasączone tym produktem oraz pozostałości po szlifowaniu mogą ulec samozapłonowi, jeśli zostaną niewłaściwie usunięte. Natychmiast umieścić szmaty, wełnę stalową, inne odpady nasączone tym produktem i pozostałości po szlifowaniu w szczelnym, wypełnionym wodą, metalowym pojemniku. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami przeciwpożarowymi. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: ZAWIERA WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE. Zawartość jest łatwopalna. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. OPARY SZKODLIWE. Używać tylko przy odpowiedniej wentylacji. Aby uniknąć nadmiernego narażenia, należy otworzyć okna i drzwi lub użyć innych środków w celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza podczas aplikacji i suszenia. Jeśli wystąpi łzawienie oczu, bóle głowy lub zawroty głowy, należy zwiększyć ilość świeżego powietrza lub nosić ochronę dróg oddechowych (zatwierdzoną przez NIOSH) lub opuścić obszar. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Umyć ręce po użyciu. Przechowywać pojemnik zamknięty, gdy nie jest używany. Nie przelewać zawartości do innych pojemników w celu przechowywania. PIERWSZA POMOC: W przypadku kontaktu z oczami przemywać dokładnie dużą ilością wody przez 15 minut i skontaktować się z lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą, umyć dokładnie wodą z mydłem. W przypadku trudności z oddychaniem zapewnić dostęp świeżego powietrza i wezwać lekarza. W przypadku połknięcia natychmiast wezwać Centrum Kontroli Zatruć, szpitalny oddział ratunkowy lub lekarza. OPÓŹNIONE SKUTKI DŁUGOTRWAŁEGO NARAŻENIA. Zawiera rozpuszczalniki, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie mózgu i układu nerwowego. Umyślne niewłaściwe użycie poprzez celowe skoncentrowanie i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne, o których stan Kalifornia wie, że powodują raka i wady wrodzone lub inne szkody reprodukcyjne. NIE PRZYJMOWAĆ WEWNĘTRZNIE. PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych